АРХИТЕКТ КОНТАКТИ
Архитект Иван Димитров Иванов | тел.:+359 888994447 | Skype status | e-mail: didproekt@didproekt.net
Информация за проектите
 
 
Избор на проект
 
Как да купите проект
 
Географски посоки
 
Необходими документи и изходни данни
 
Съдържание на проектите
 
Какво не включват проектите
 
Промени в проектите
 
Допълнителни услуги
 

Цени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОР НА ПРОЕКТ

Преди да изберете проект трябва да се уверите, че Вашия имот отговаря на минималните изисквания за ситуиране на сградата в парцела, за да се спазят изискванията за отстояния от регулационните линии.
Към всеки типов проект ще намерите минимални изисквания за разполагането на сградата в имота и най-благоприятното и разположение спрямо географските посоки.
За да сте сигурни, че избрания от Вас проект ще се побере в имота, ние Ви предлагаме безплатни консултации. Изпратeте ни по e-mail скица с виза за проектиране и геодезична снимка на имота. До един работен ден ще Ви дадем отговор дали е възможно да бъде разположен в парцела избрания от Вас проект без да се преработва.
Ако проекта не може да бъде ситуиран в имота, ние ще направим необходимите промени.
Типовите проекти са разработени за терени с преобладаващо равнинен характер с максимална денивелация до 0.5 м. в рамките на сградата. При по стръмни терени се налага преработка на проекта.

КАК ДА КУПИТЕ ПРОЕКТ

Типов проект от публикуваните в сайта можете да закупите в офисите на ДИДПРОЕКТ в София и Пазарджик, по пощата след предварително плащане по банков път.
След като сте избрали Вашия проект, трябва да посетите офисите ни, за да сключим договор. Заплащането на типовите проекти, ако сте избрали да ги получите като комплект документация за издаване на разрешение на строеж, се извършва след подписване на договор - авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане - останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.

нагоре

ГЕОГРАФСКИ ПОСОКИ

Ориентирането на сградата спрямо географските посоки е от съществено значение при обитаването и. За това Ви предлагаме възможно ситуиране на сградата спрямо посоките юг, изток, запад, север, като по-благоприятната посока е оцветена в жълто.
Ако проекта не съвпада с географските посоки ще се наложи да се извърши промяна в проекта.

нагоре

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗХОДНИ ДАННИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план /издава се от главния архитект на общината и е валидна 6 месеца/. Срок за издаване 14 дни.
2. Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество - заявяват се необходимите за обекта мощности. За нашите типови проекти е необходимо да поискате до 15 КW./. Срок за издаване 30 дни.*
3. Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/. Срок за издаване 30 дни.*
* Предварителните договори за присъединяване към електроразпределителните и ВиК дружества се сключват след предоставяне на виза за проектиране. Затова е необходимо първо да си извадите визата и след това да сключите предварителните договори със съответните дружества.

ИЗХОДНИ ДАННИ:
1. Геодезическа снимка.**
2. Инженерно-геоложко проучване. /ИГ/**
** Изходните данни са необходими за започване на проектирането и са задължителни за одобрение на проекта - могат да се възложат от Вас на проектантите от ДИДПРОЕКТ или на лицензирани проектанти от Вашия регион.

нагоре

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Всички типови проекти на нашия сайт са разработени във фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ /РП/.
В цената са включени следните части:


1. АРХИТЕКТУРА
- челен лист
- обяснителна записка
- ситуация
- разпределение на всички етажи
- план на покрива
- разрези
- четири фасади
- количествени сметки
2. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ /СК/
- челен лист
- обяснителна записка
- план на фундаментите
- кофражни планове на всички етажи
- армировъчни планове на всички етажи
- армировка на греди
- план на покривната конструкция
- статистически изчисления
- количествени сметки
3. ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ /ТКП/
4. ГЕОДЕЗИЯ - трасировъчен план и вертикална планировка
5. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ /Ел/
- челен лист
- обяснителна записка
- силова инсталация
- осветителна инсталация
- телефонна и домофонна инсталация
- мълниезащитна инсталация
- количествени сметки
6. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ /ВиК/
- челен лист
- обяснителна записка
- водопровод и канализация на всички етажи
- отводняване на покриви и тераси
- аксонометрични чертежи
- количествени сметки
7. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
8. ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА ПО ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
9. ПРОЕКТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/
10. ПРОЕКТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ /ПБ/ - за сгради със застроена площ над 200 кв.м. и над два етажа (в т.ч. подземните етажи)
11. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – за сгради с разгъната застроена площ над 300 кв.м.


Всичките части от проекта са изработени от лицензирани проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, членове на КАБ /Камара на архитектите в България/ и КИИП /Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/.

нагоре

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВАТ ПРОЕКТИТЕ

- Част геодезия. /Геодезическа снимка./*
- Инженерно-геоложко проучване (геоложки доклад). /ИГ/*
- Проект за озеленяване.
- Спесификация на дограма.
- Авторски надзор по всички части.**
- Външни връзки към проекта по част Елелектроинсталации.***
- Външни връзки към проекта по част ВиК.***

* Частите Инженерно-геоложко проучване и Геодезия (геодезична снимка) са изходните данни за започване на проектирането и са задължителни за одобрение на проекта - могат да се възложат от Вас на проектантите от ДИДПРОЕКТ или на лицензирани проектанти от Вашия регион.
** Авторският надзор по всички части е задължителен - възлага се с отделен договор.
*** Външни връзки са всички електро и ВиК инсталации извън Вашия имот.

нагоре

ПРОМЕНИ В ПРОЕКТИТЕ

Промени в проектите се налагат при:
- терени с денивелация в рамките на сградата над 0,5 м;
- несъвпадение с географските посоки;
- по Ваше желание;
(Ако пожелаете да направите промени в плана на проектите, можете да си свалите разпределенията на етажите и да скицирате върху тях желаните от Вас промени, след което да ни ги изпратите по e-mail. До два работни дни проектантите от екипа ни ще се свържат с Вас, за да Ви уведомят за допълнителната цена на промените и сроковете за преработването на проекта.
Промените в проектите се заплащат допълнително и цената е индивидуална за всеки случай в зависимост от това, до колко се променят площи, строителни конструкции, ВиК, Ел. и др. проектни части).

нагоре

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

- Архитектурно изчертаване - CAD услуги.
Това е един добър начин да Ви направим проект от планове и скици, които сте открили в интернет или в архитектурните списания и са Ви харесали.
Свържете се с нас по телефона, e-mail или ни намерите в SKYPE.
- Проекти по част геодезия (геодезична снимка, вертикална планировка и трасировъчен план)
- Инженерно-геоложко проучване (геоложки доклад)
- Проект по част отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/
- Оценка на съответствието на проекта - лицензирана консултантска фирма одобрява проекта, след като документацията се внесе в общината, срокът за одобрение е 14 дни. Без тази оценка срокът е един месец.
- Авторски надзор по време на строителството (задължителен е за всички проектни части, съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ).

нагоре

ЦЕНИ: ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

- Проектите са с минимално съдържание, необходимо за издаване на разрешение за строеж - три комплекта папки (на хартиен носител) по частите описани в съдържание на проектите, разписани и подпечатани от лицензирани проектанти от ДИДПРОЕКТ. Проектите трябва само да бъдат внесени в общината за одобрение и издаване на разрешение за строеж.
Пълният комплект документи може да получите в нашите офиси или по пощата след предварително заплащане или чрез наложен платеж. Проектите можете да получите до 10 работни дни след предоставяне на необходимите документи.


- CAD файлове - Ако искате промените в проектите да бъдат направени от избран от Вас лицензиран архитект. Включват се работните файлове по част архитектура.
Файловете може да получите по e-mail или на диск след предварително заплащане.


- PDF файлове - Включват проектите по част архитектура, могат да бъдат разписвани и подпечатвани от избрани от Вас лицензирани проектанти.
Файловете може да получите по e-mail или на диск след предварително заплащане.

Допълнително заплащане се извършва при промяна в проекта, наложена по Ваше желание, денивелация на терена по-голяма от 0.5 м. в рамките на сградата, допълнителни проектни части, които не са включени в съдържанието на проекта, несъвпадане с географските посоки и други обстоятелства, налагащи промени на типовите проекти.
Допълнителната цена се определя след консултации с проектантите от ДИДПРОЕКТ.

нагоре